همکاری با دانشگاه ها و مراکز آموزشی - پنجشنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۴
سمینارها و پروژه های کارشناسی و ارشد - جمعه شانزدهم آبان ۱۳۹۳
سیلابس دوره ها و کارگاه های آموزشي سازگاري الکترومغناطيسي EMC - شنبه بیست و پنجم مرداد ۱۳۹۳
همکاری با ما - چهارشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۲
کتاب های ترجمه شده و در دست اقدام - سه شنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۲
مقدمه ی مجموعه 20 جلدی EMC - چهارشنبه شانزدهم بهمن ۱۳۹۲
تدریس دروس دبیرستان و دانشگاه - شنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۲